Сыртқы миссия :

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ МЕН КОГАМ КАЖЕ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫ КАДРЛАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАКСАТЫНДА БОЛЛОН ҮРДІСІНЕ СӘЙКЕС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН МЕЙІРБИКЕ ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЛАРЫН ЖӘНЕ ОРТА АРНАУЛЫ БІЛІМІ БАР ЖОҒАРЫ БІЛІКТІ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫН ДАЯРЛАУ

ішкі миссия:

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ САПАСЫН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ

РЕТІНДЕ ОҚУ ҮРДІСІНІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ

Scroll to Top