ІШКІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ

Ішкі тәртіп ережелері

жоғары медициналық колледж оқытушылары мен студенттеріне арналған

«Интердент»

Интердент медициналық колледжінің оқытушылары мен студенттерінің ішкі тәртіп ережелері оқу орнының Жарғысына, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы білім туралы», «Орта білім туралы ережеге» сәйкес әзірленген. Кәсіптік білім беру мекемесі», «Үлгілі ішкі ережелер» орта арнаулы оқу орындары», Мемлекеттік білім стандарты.

Жалпы ережелер

1.1. Колледждегі оқу үрдісі қабылданған курстар мен пәндердің білім беру бағдарламаларын іске асыру және кәсіби даярлау мақсатында жүзеге асырылады.

1.2. Колледжде іске асырылатын әрбір білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың ұзақтығы, тәртібі және реттілігі оқу жоспарымен, оқу үдерісінің кестесімен және сабақ кестесімен белгіленеді, педагогикалық кеңес бекітеді және колледж директоры қол қояды.

1.3.Азаматтарды колледжге оқуға қабылдауды олардың өтініштері негізінде конкурстық негізде қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

1.4. Колледжде білім алу үшін 25-30 адамнан тұратын оқу топтары құрылады. Топтың өмірін ұйымдастыру үшін колледж директорының бұйрығымен куратор тағайындалады.

1.5. Күндізгі бөлімде оқитын студенттер үшін оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, 5 шілдеден кешіктірілмей аяқталады.

1.6. Оқу жылындағы демалыстардың ұзақтығы кемінде 8 аптаны құрайды.

1.7. Колледждегі оқу аптасы 6 оқу күнін қамтиды; қабылданған білім беру бағдарламаларын іске асыру мақсатында оқу уақытын күнделікті бөлу колледждің күнделікті жұмыс тәртібімен және сабақ кестесімен реттеледі.

1.8. Студенттердің оқу жылы екі семестрге бөлінеді: күзгі және көктемгі, олардың әрқайсысы сынақ және емтихан сессиясымен аяқталады.

1.9. Оқу бағдарламасы пәндер циклінен тұрады: жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер.

1.10. Колледждегі еңбек және оқу тәртібі жұмысшылар мен студенттердің еңбекке, тәрбиелік міндеттеріне саналы, саналы және шығармашылық қатынасына негізделген. Еңбек пен оқудағы тәртіпті сақтау, оқу және материалдық құндылықтарға ұқыптылықпен қарау, оқу режимі мен еңбек нормаларын сақтау – оқытушылар мен студенттер ұжымының әрбір мүшесінің ең қажетті ережелері мен міндеттері.

1.11. Еңбек және оқу тәртібі сендіру әдістерімен, сондай-ақ адал еңбегі мен оқудағы жетістіктері үшін марапаттаумен қамтамасыз етіледі. Еңбек тәртібін бұзғандарға тәртіптік жаза қолданылады.

1.12. Колледж әкімшілігі бағалы заттардың жоғалуы үшін жауапты емес.

 1. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босату тәртібі

2.1. Колледж қызметкерлері еңбек ету құқығын еңбек шартын жасау арқылы жүзеге асырады.

2.2. Колледждің барлық қызметкерлерін жұмысқа қабылдау және жұмыстан босатуды директор жүзеге асырады. Колледжді бос лауазымдарға оқытушылармен толықтыру конкурстық негізде тиісті білімі, кәсіби даярлығы және тиісті моральдық қасиеттері бар адамдар арасынан жүзеге асырылады.

2.3. Жұмысқа орналасу кезінде колледж әкімшілігі өтініш берушіден мыналарды талап етуге міндетті:

белгіленген тәртіппен ресімделген еңбек кітапшасын, дипломды, жеке куәлікті, зейнетақы қорынан келісім-шартты, денсаулық кітапшасын, директордың атына өтінішті ұсыну.

Көрсетілген құжаттарды ұсынбай жұмысқа қабылдауға жол берілмейді.

2.4. Жұмысқа қабылдау колледж директорының бұйрығымен ресімделеді. Бұйрықта қызметкер қабылданған лауазымның нақты атауы көрсетіледі. Жұмысқа нақты жіберілу тиісті тұлғамен еңбек шартын жасау болып табылады.

2.5. Қызметкерді жұмысқа қабылдаған кезде колледж әкімшілігі мыналарға міндетті:

 • қызметкерді тапсырылған жұмыспен, шарттарымен және сыйақысымен таныстыру, лауазымдық міндеттеріне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсіндіру;
 • қызметкерді оқу орнының Жарғысымен, ішкі еңбек тәртібімен, еңбек шартымен таныстыру; қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау бойынша нұсқаулар беру.

2.6. Колледждің әрбір қызметкері үшін жеке іс жүргізіледі, ол жеке құрамды есепке алу парағынан, өмірбаянынан және v.p. 2.3.., жұмысқа қабылдау, жоғарылату, жоғарылату, тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан босату туралы бұйрықтардың көшірмелері, аттестаттау комиссияларының хаттамаларынан үзінді көшірмелер, біліктілікті арттыру туралы құжаттардың көшірмелері.

2.7. Қызметкер жұмыстан босатылғаннан кейін оның жеке ісі белгіленген тәртіппен мұрағатқа өткізіледі.

2.8. Еңбек шартын бұзу тек заңда көзделген негіздер бойынша ғана мүмкін болады.

2.9. Колледж қызметкерлері бұл туралы әкімшілікке бір ай бұрын жазбаша хабарлау арқылы белгісіз мерзімге жасалған еңбек шартын бұзуға құқылы.

2.10. Қызметкер мен әкімшілік арасындағы келісім бойынша еңбек шарты ескерту мерзімі аяқталғанға дейін бұзылуы мүмкін.

2.11. Еңбек шартын бұзу колледждің бұйрығымен ресімделеді.

 1. Қызметкерлердің, әкімшіліктің және студенттердің негізгі міндеттері

3.1. Колледж оқытушылары міндетті:

 • адал және адал еңбек ету;
 • белгіленген еңбек қауіпсіздігі стандарттарын сақтау;
 • еңбек тәртібін сақтау – колледждегі тәртіп негізі: жұмысқа уақытында келу, белгіленген жұмыс уақытын сақтау, әкімшіліктің барлық бұйрықтарын жедел және дәл орындау және т.б.;
 • колледж мүлкіне ұқыпты қарауға, жабдықтарды, жабдықтарды және құралдарды тиімді пайдалануға;
 • мамандарды даярлау сапасына белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
 • қолданыстағы заңнамада, ұжымдық және еңбек шарттарында көзделген өзге де міндеттерді орындау.
 • кәсіби біліміңізді және оқытушылық дағдыларыңызды үнемі жетілдіріп отыру;
 • оқыту мен тәрбиелеуді жоғары кәсіби деңгейде, ұлттық дәстүр рухында жүргізу;
 • оқу-әдістемелік жұмысты жоғары ғылыми деңгейде жүргізу және оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету;
 • студенттердің үлгерімін жүйелі түрде есепке алу, олардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау;
 • қажетті оқу-жоспарлау құжаттамасын, оның ішінде күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды және оқу-әдістемелік кешендерді ресімдеу;
 • оқушылардың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, адамгершілікке және еңбек пен заңды құрметтеуге тәрбиелеу;
 • жоғары адамгершілік қасиеттерге ие болуға, өзінің қызметтік жағдайын, оқу-тәрбие процесін саяси мақсатта пайдаланбауға немесе Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін әрекеттерге итермелеуге жол бермеу.
 • Колледж жарғысына сәйкес келу.

3 Колледж әкімшілігі мыналарға міндетті:

 • педагогтардың жұмысын еңбек шартына сәйкес ұйымдастыруға, олардың әрқайсысына нақты жұмыс орнын бөлуге, құрал-жабдықтардың жақсы жағдайын, салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге;
 • қазіргі заманғы өндірістің, ғылымның, техниканың талаптарын және олардың даму перспективаларын ескере отырып, мамандарды даярлау сапасын арттыру үшін жағдай жасау, оқытудың озық әдістері мен жұмыс әдістерін зерделеу мен енгізуді ұйымдастыру;
 • колледж жұмысын жақсартуға бағытталған оқытушылардың ұсыныстарын уақтылы қарастыру және енгізу;
 • қызметкерлердің өздеріне жүктелген міндеттерді орындауына бақылауды жүзеге асыру;
 • еңбек заңнамасына сәйкес еңбек тәртібін бұзушыларға шара қолдану.

3.3. Колледж студенттері міндетті:

 • Дресс-кодты сақтаңыз – теориялық сабақтар кезінде студенттерде ақ медициналық халат пен қалпақ болуы керек; практикалық (клиникаға дейінгі) – медициналық халат (клиникалық) – хирургиялық костюм, қалпақ, аяқ киімді ауыстыру, маска және қолғап.
 • белгіленген талаптарға сәйкес мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық білім мен практикалық дағдыларды терең меңгеру, өзіндік жұмысқа дайындау;
 • оқу жоспары мен бағдарламаларында көзделген тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындауға;
 • рухани және физикалық кемелділікке үнемі ұмтылу;
 • мұғалімдердің жеке қадір-қасиетін құрметтеуге;
 • білімді өз бетінше кеңейту және оны практикада кеңінен қолдану қабілетін дамыту;
 • жұмыс уақытын ұтымды және тиімді пайдалануға;
 • колледж мүлкінің барлық түрлеріне ұқыпты қарау;
 • қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға;
 • адалдық пен шыншылдыққа, мейірімділік пен инабаттылыққа, табандылық пен талапшылдыққа тәрбиелеу;
 • курстастарымен, колледж оқытушыларымен сыйластықта болуға, басқа азаматтардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге;
 • қазақ халқының, басқа ұлттар мен ұлыстардың салт-дәстүрлері мен мәдени құндылықтарын құрметтеуге;
 • ұйымшыл болу, колледжде, қоғамда және үйде тәртіп, сыпайылық және өзін-өзі ұстау мәдениетінде үлгі көрсету;
 • ішкі еңбек тәртібін және колледж жарғысында көзделген басқа да талаптарды сақтауға.
 • Мұғалім сыныпқа кірген кезде оқушылар оны орындарынан тұрып қарсы алады.
 • Студент ауруына немесе басқа да дәлелді себептерге байланысты сабаққа қатыспаса, ол туралы үш күн ішінде кафедра меңгерушісіне немесе топ жетекшісіне хабарлауға міндетті; медициналық анықтаманы немесе басқа растайтын құжатты ұсыну.
 • әр топта директордың бұйрығымен оқу жылына ең табысты және тәртіпті студенттер арасынан топ жетекшісі тағайындалады.
 • топ жетекшісі студенттердің сабаққа қатысуын есепке алады;
 • Студенттің сабаққа келмеу себебіне қарамастан оқу тобының жетекшісі оның келмегенін белгілеп, кафедра меңгерушісіне күнделікті сабаққа қатысу туралы есеп беруге міндетті.
 • Топ басшысы кезектілік тәртібімен әрбір сабақ күніне топ (кіші топ) бойынша кезекші тағайындайды.
 • Топтағы кезекші сабақ басталғанға дейін тәртіпті, тазалықты сақтауға, қажетті көмекші материалдармен (бор, шүберектер, т.б.) қамтамасыз етуге жауапты.
 • академиялық қарызы бар, себепсіз 50 сағат сабаққа келмеген тұлғалар келесі дирекцияның шешімімен студенттер қатарынан шығарылады.

Жұмыс уақыты және оны пайдалану. Оқу сабақтарын ұйымдастыру

4.1. Қалыпты жұмыс уақыты аптасына 54 сағаттан аспайды.

4.2. Жұмыстың басталу және аяқталу уақыты келесідей белгіленеді:

Бір ауысымда оқу процесін ұйымдастыру кезінде

Сабақтың басталуы – 08.00

«Жалпы медицина»   1 курс, 2 курс – 90 минут

«Мейірбике ісі»   1 курс, 2 курс – 90 минут

«Акушерия»   2 курс – 90 минут

«Фармация»   1 курс – 90 минут

«Мейірбике ісінің қолданбалы бакалавры» 1 курс – 90 минут

«Фармация»   2 курс – 90 минут

«Мейірбике ісінің қолданбалы бакалавры» 2 курс – 90 минут

«Мейірбике ісі»   3 курс – 90 минут

«Жалпы медицина»   3 курс – 90 минут

«Жалпы медицина»   4 курс – 50 минут

«Мейірбике ісі»   4 курс – 50 минут

«Фармация»   3 курс – 50 минут

Сабақтың аяқталуы – 20:00

4.3. Теориялық сабақтар үшін академиялық сағаттың ұзақтығы 50 минут, практикалық сабақтар үшін 200 минут, бір жұптық сабақтар арасындағы үзіліс 5-15 минут.

Сыныптан тыс жұмыстардың барлық түрлері үшін академиялық сағат 45 минут болып белгіленеді:

4.4. Әр сабақтың басталуы мен аяқталуы қоңырау арқылы хабарланады.

4.5. Колледждің барлық оқытушылары мен қызметкерлерінің жұмысқа қатысуы мен жұмыс орнынан кетуін кадр бөлімінің инспекторы және кезекші оқытушы тіркейді.

4.6. Жұмысқа мас күйінде келген қызметкерді әкімшілік бұл күні жұмысқа жібермейді. Ауруына байланысты жұмыста болмаған жағдайда қызметкер еңбекке жарамсыздық парағын ұсынуға міндетті.

4.7. Колледжде сабақтар директор бекіткен кестеге сәйкес жүргізіледі. Сабақ кестесі бүкіл семестрге арналған оқу жоспарына сәйкес құрастырылады және сабақ басталғанға дейін 1 аптадан кешіктірмей бөлек жерде ілінеді.

4.8. Сабақтар басталар алдында және олардың арасындағы үзіліс кезінде мұғалімдер қажетті оқу материалдарын, көрнекі құралдарды, құралдарды дайындайды.

4.9. Әрбір оқу тобы үшін белгіленген нысанда оқу сабақтарының журналы жүргізіледі. Журналды кафедра меңгерушілері жүргізеді және оқытушыға топтық сабақтарға береді.

4.10. Оқытушы мен куратордың жұмыс уақыты (сабаққа дайындалу және жазба жұмысын тексеруге кететін уақытты қоспағанда) оқу сабақтарының кестесімен, сондай-ақ оқу-әдістемелік жұмыс жоспарымен белгіленеді.

4.11. Қысқы каникул кезінде, сондай-ақ каникул басталғанға дейін және ол аяқталғаннан кейін: жазғы кезеңде мұғалімдерді қабылдау комиссияларының жұмысына, педагогикалық оқуларға, семинарларға және біліктілікті арттыруға байланысты басқа да іс-шараларға тартуға болады. мұғалімдердің теориялық білімдерін жетілдіру.

4.12. Топ кураторлары және басқа мұғалімдер мектеп кезеңінде жоспарға сәйкес оқушылармен тәрбие жұмысын жүргізеді. Циклдық әдістемелік комиссиялардың жетекшілері, кабинет меңгерушілері келесі семестрге аудиториялар мен зертханалардың оқу-әдістемелік құжаттарын дайындайды.

4.13. Қоңыраудан кейін сабаққа кіруге тыйым салынады. Ерекше жағдайларда аудиторияға кіру құқығын директор, оның орынбасары, бөлім меңгерушілері және кезекші оқытушы пайдаланады.

4.14. Сабаққа бөгде адамдардың қатысуы директордың немесе оқу ісі жөніндегі орынбасарының рұқсатымен жүзеге асырылады.

4.15. Педагогикалық қызметкерлерге демалыс әдетте жазғы каникул кезінде беріледі.

4.16. Оқу зертханалары мен оқу кабинеттерінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар ілінген.

4.21. Барлық үй-жайлардың кілттері шаруашылық бөлімінің меңгерушісінде болуы және оқытушыларға берілуі тиіс.

4.22. Емтихан сессиясы: Оқу пәндері бойынша сынақтар емтихан сессиясы басталғанға дейін дәрістер, практикалық жаттығулар, зертханалық және сынақтар аяқталғаннан кейін өткізіледі.

4.23. Емтихандарды студенттер емтихан сессиясы кезінде оқу тобының құрамында тапсырады. Емтихандық сессияларды өткізу күндері академиялық күнтізбемен белгіленеді.

4.24. Студенттер емтихандық сессияға кафедра меңгерушісінің шешімімен оқу жоспарының талаптарын толық орындаған жағдайда, сынақтар мен берілген семестрдің оқу пәндері бойынша басқа да жұмыстарды тапсырған жағдайда жіберіледі. Емтихандық сессияға дейін барлық сынақтарды немесе олардың бір бөлігін тапсырмаған студенттер емтихан сессиясына қатысуға жіберілмейді.

4.25. Студенттердің босатқан сабақтарын аяқтау клиникалық пәндер бойынша сабақтардан бос уақытта зертханалық, мамандандырылған кабинетте практикалық сабақтар түрінде, қоғамдық-гуманитарлық пәндер бойынша реферат баяндамалар дайындау, түрлі планшеттер, макеттер жасау түрінде жүзеге асырылады. , плакаттар және т.б.

4.26. Студент емтиханды, коллоквиум тестін немесе тестті қайта тапсырған кезде ол емтиханды тапсыруға рұқсатты оқытушыға көрсетуі қажет.

4.27. Оқушыға баға қойылады:

Егер ол бағдарламалық материалды терең меңгерген болса, оны сауатты түрде ұсынса және тез дұрыс шешім қабылдаса, «өте жақсы».

 • егер студент бағдарламалық материалды берік меңгерсе, оны сауатты ұсынса, жауапта елеулі қателіктерге жол бермесе және практикалық сұрақтарды шешу кезінде алған білімін дұрыс қолданса, «жақсы».
 • «қанағаттанарлық» егер ол тек негізгі материалды білсе, бірақ оның егжей-тегжейлерін игермеген болса, өз жауабында өрескел қателіктер жібермесе, кейбір жағдайларда шешім қабылдау үшін жетекші сұрақтарды талап етсе және жеке дәлсіздіктерге жол берсе.
 • егер студент жауапта өрескел қателер жіберсе, оқу материалдары мен терминологияны білмесе, алған білімін практикада қолдана алмаса, «қанағаттанарлықсыз».

Колледж аумағында мыналарға тыйым салынады:

 • темекі бұйымдарын және есірткі заттарды тұтынуға, алкогольдік сусындарды, есірткі және психотроптық препараттарды тұтынуға.
 • сырт киіммен және бас киіммен жүру.
 • дауыстап сөйлеу, колледж ғимаратында шу шығару.
 • зертханалардан, оқу және басқа үй-жайлардан жиһаздар мен әртүрлі колледж жабдықтарын алып тастау.
 • колледж ғимараттарына адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін заттар мен заттарды әкелуге.
 • сабақ барысында мұғалімнің рұқсатынсыз ұялы байланыс пен басқа да электронды құрылғыларды пайдалануға.
 • мұғалімнің рұқсатынсыз бейне түсірілім, аудиожазба жүргізу.

Еңбекте және оқуда табысқа жеткені үшін марапаттау

5.1. Еңбек міндеттерін үлгілі орындау, оқудағы жетістіктері, ұзақ мерзімді және мінсіз жұмысы, еңбектегі жаңашылдығы және басқа да жетістіктері үшін ынталандырудың келесі түрлері қолданылады:

 • құрмет тақтасына орналастыру;
 • алғыс айту;
 • бонустар;
 • Құрмет грамотасымен марапаттау және т.б.

5.2. Көтермелеу бұйрықпен жарияланып, бүкіл колледж ұжымының назарына жеткізіледі.

5.3. Ынталандыру шараларын қолдану кезінде еңбекті материалдық және моральдық ынталандырудың үйлесімі қамтамасыз етіледі.

5.4. Жоғары оқу үлгерімі және қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшін студенттерді моральдық және материалдық ынталандырудың әртүрлі формалары белгіленген. Колледжде мадақтау нысандарын таңдау студенттер ұжымы мен куратордың ұсынысы бойынша жүзеге асырылады.

5.5. Ынталандыру тапсырыс бойынша жарияланады, колледж студенттерінің ақпаратына есеп берді.

 1. Еңбек және оқу тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік
 • Тәртіптік жауапкершілік – қызметкерге еңбек міндеттерін орындамағаны үшін жаза қолдану.
 • Еңбек тәртібін, оның ішінде еңбек қауіпсіздігі стандарттарын бұзғаны үшін мынадай тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін:
 • түсініктеме;
 • сөгіс айту;
 • жұмыстан шығару.

6.3. Тәртіптік жаза қолдану алдында қызметкерден жазбаша түсініктеме талап етіледі.

6.4. Қызметкердің түсініктеме жазудан бас тартуы тәртіптік жаза қолдануға кедергі болып табылмайды.

 • Айыппұл теріс қылық анықталғаннан кейін дереу, бірақ ол анықталған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей тағайындалады.
 • Тәртіптік теріс қылық жасаған (ауру, демалыс, іссапар және т.б.) адамның          жұмыста болмаған уақыты айлық кезеңде есепке алынбайды.
 • Айыппұлдар бұйрықпен жарияланады және қызметкерге қол қою арқылы хабарланады.

Бұйрық колледж қызметкерлерінің назарына жеткізілді.

6.9. 3а жүйелі түрде үлгермеушілік, колледж Жарғысы мен ішкі еңбек тәртібінің талаптарын бұзу студенттерге колледжден шығаруды қоса алғанда, тәртіптік жазаға тартылуы мүмкін. Олар келесідей:

 • түсініктеме;
 • сөгіс айту;
 • колледжден шығару.

6.10. Білім алушы білім беру ұйымынан шығарылуы мүмкін:

 • өз өтінішіңіз бойынша;
 • басқа оқу орнына ауысуына байланысты;
 • денсаулық жағдайы бойынша жоғары сапа комитетінің қорытындысы негізінде;
 • академиялық қарыз үшін;
 • оқу тәртібін және оқу орнының ішкі тәртібін жүйелі түрде бұзғаны үшін;
 • өрескел әкімшілік құқық бұзушылық үшін;
 • дәлелсіз себептермен сабақты босатқаны үшін;
 • оқу ақысын уақытында төлемегені үшін.

6.11. Решение об исключении учащегося из колледжа принимается Советом колледжа с учетом мнения студенческого Совета. 6.12.Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора учебного заведения или его заместителем.

Scroll to Top